Calendar Options
SUNDAY
MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
Nov01Wed
7pmOverflow Orange City
Nov03Fri
Nov04Sat
Nov05Sun
10amWorship Service (OC) Orange City
11amStay and Pray Orange City
Nov06Mon
Nov08Wed
6:45pmGEMS - Girls 3rd-8th gr Orange City
7pmOverflow Orange City
Nov10Fri
Nov11Sat
Nov12Sun
Nov13Mon
Nov14Tue
Nov15Wed
Nov17Fri
Nov18Sat
Nov19Sun
10amWorship Service (OC) Orange City
11amStay and Pray Orange City
Nov20Mon
Nov23Thu
Nov24Fri
Nov25Sat
Nov26Sun
10amWorship Service (OC) Orange City
11amStay and Pray Orange City
Nov27Mon
Nov28Tue
Nov29Wed
7pmOverflow Orange City